8 Mart 2017

Belgelendirme EN 1366-2

Yangın damperlerinde EN 1366-2 standartlarında belgelendirme gerçekleşti.TSE-EN 1366-2 standartı, yangın damperlerinin nasıl test edileceğini tarif eder. Standartta test fırının boyutları, fırın basıncı, bağlantı ve egzoz kanallarının detayları, deney numunesinin nasıl monte edileceği, gerekli ölçümlerin nasıl ve nerelerde yapılacağı vb tarif edilir. Özetle deney teçhizatı, deney şartları, deney işlemi ve deney raporunun nasıl yazılacağı ilgili çizimlerle birlikte tariflenir.

Standartlar ve yönetmelikler bir konuda yapılan imalatın, testlerin, sistem tasarımının, montajın, devreye alma ve işletmenin belirli kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlamaya yönelik araçlardır. Bir konuda standartların oluşturulması o konunun kontrol edilebilirliğini mümkün kılar. Standartların olmadığı alanlarda “öznel ölçekler” belirleyici olacağı için aynı amaca hitap ettiği söylenen ürünlerin birbiriyle en ufak bir benzerlik göstermediğine rastlamak mümkündür.

Testlerin tamamı bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılır ve ilgili raporlar da gene bu kuruluşlarca yazılır. Bu test ve raporların son ayağı ise üretilen her bir damperin tek tek etiketlenmesidir.

Laboratuvar testleri sonucu yangın damperi “tipik” olarak hangi performans kriterlerini sağladığını ispatlamış olur. Ancak üretilen her bir damperin “tek tek” etiketlenmesi damper üreticisinin başka sorumlulukları da yerine getirmesini mecbur kılar. Damper üreticisi, banttan çıkan her bir damperin laboratuvarda  test edilen damperlerle aynı özelliklere sahip olduğunu, üretimin aynı standart ve kalitede yapıldığını ispatlamak yükümlülüğündedir. Bunun için üretim sahası ve koşulları da periyodik olarak kontrol edilmeye başlanır. Yukarıda anlatılan performans testlerine ilave olan bu kontroller CEN tarafından bu yetki verilmiş sayılı bağımsız kuruluş tarafından yapılır.